Feru.net.pl

Pełna wersja: Pakiet LEMP dla Ubuntu 18.04 (Linux, Nginx, Mysql, PHP)
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Aktualizujemy paczki:
Kod:
apt-get update
[Obrazek: xW5IGwi.png]

Instalujemy Nginx:

Kod:
apt-get install nginx
[Obrazek: mIOmlMh.png]

Instalujemy MySql:

Kod:
apt install mysql-server

[Obrazek: ZISrudh.png]

Tworzymy hasło do MySql:

[Obrazek: n9PzMRE.png]

Na koniec zabezpieczenie:

Kod:
mysql_secure_installation
W polu Enter current password… wpisujemy i zatwierdzamy następująco:
n, y, y, y, y


[Obrazek: qR40sVU.png]

[Obrazek: eCqQuga.png]

Następnie wystoczy nam komunikat:

Kod:
There are three levels of password validation policy:

LOW    Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary                  file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 1

Wybieramy 1,2 lub 3 jak kto woli.

Nastepnie potwierdzamy wpisane nowe hasło:

Kod:
Please set the password for root here.

New password:

Re-enter new password:


Przechodzimy do Mysql:
Kod:
mysql

Sprawdzamy czy konta mają przypisane hasła. Interesuje nas root:

Kod:
SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;

Zapewne pokaże się magiczna tabelka:
Kod:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]Output[/color]
+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
| user             | authentication_string                     | plugin                | host      |
+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
| root             |                                           | auth_socket           | localhost |
| mysql.session    | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_password | localhost |
| mysql.sys        | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_password | localhost |
| debian-sys-maint | *CC744277A401A7D25BE1CA89AFF17BF607F876FF | mysql_native_password | localhost |
+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
4 rows in set (0.00 sec)

Ustalamy hasło dla roota. Zmieniamy słowo 'password' na swoje nowe 'hasło'
Kod:
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

nadajemy uprawnienia:
Kod:
FLUSH PRIVILEGES;

Ponownie sprawdzamy czy hasło się utworzyło poprawnie:

Kod:
SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;

Powinno być jak poniżej:

Kod:
+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
| user             | authentication_string                     | plugin                | host      |
+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
| root             | *3636DACC8616D997782ADD0839F92C1571D6D78F | mysql_native_password | localhost |
| mysql.session    | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_password | localhost |
| mysql.sys        | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_password | localhost |
| debian-sys-maint | *CC744277A401A7D25BE1CA89AFF17BF607F876FF | mysql_native_password | localhost |
+------------------+-------------------------------------------+-----------------------+-----------+
4 rows in set (0.00 sec)

Instalujemy dodatkową paczkę do php:

Kod:
sudo apt install php-fpm php-mysql

Przechodzimy do pliku /etc/nginx/sites-available/default i podmieniamy zawartość:


Kod:
server {
        listen 80;
        root /var/www/html;
        index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
        server_name example.com;

        location / {
                try_files $uri $uri/ =404;
        }

        location ~ \.php$ {
                include snippets/fastcgi-php.conf;
                fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
        }

        location ~ /\.ht {
                deny all;
        }
}

Robimy reload lub restart:


Kod:
systemctl reload nginx

systemctl restart nginx


Instalujemy phpmyadmin zgodnie z poprzednim tutorialem (mniej więcej w połowie strony):
https://feru.net.pl/showthread.php?tid=5

Gotowe! Smile
Zamykam.